Personuppgiftspolicy - GDPR

Senast uppdaterad 2019-03-21

§Personuppgiftspolicy för kontaktformulär på hemsidan

Ganso hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Ganso (org.nr. 860727-XXXX) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter. Behandlingen vi gör sker enligt beskrivningen nedan. Om du har några frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss på

support@karljesper.com

Personuppgiftsbehandling som sker efter ifyllandet av kontaktformuläret och syfte med denna

Uppgifterna du själv skriver in i kontaktformuläret kommer Ganso i första hand använda för att ta kontakt med dig om information om våra tjänster, evenemang och annan yrkesrelaterad information. Utöver informationen du själv skriver in sparar Ganso information från cookies i samband med att formuläret skickas iväg. Ganso sparar även dina kontaktuppgifter i andra hand för att i framtiden marknadsföra kommande evenemang, sända ut nyhetsbrev och liknande marknadsföring.

Rättsliga grunder för behandlingen

För att ta kontakt med dig i syfte att kunna dela information om våra tjänster, evenemang och annan yrkesrelaterad information måste vi behandla dina kontaktuppgifter. Därför är behandlingen i denna del nödvändig för att möjliggöra kontakten du önskar få genom ifyllandet av formuläret. I denna del grundar Ganso sin personuppgiftsbehandling på ett avtalsförhållande mellan dig och Ganso. För att kunna genomföra vår del av avtalet och förse dig med relevant information behöver vi behandla dina kontaktuppgifter.

Cookies används för att framställa underlag för marknadsföring med analyser avseende segmentering och liknande. Behandlingen av dina uppgifter genom cookies och användningen av kontaktuppgifter för direkt marknadsföring grundar Ganso på en intresseavvägning. I denna avvägning gör Ganso bedömningen att det finns ett berättigat intresse för Ganso att kontakta dig i syfte att förse dig med information om våra tjänster, evenemang och annan yrkesrelaterad information. För bästa möjliga upplevelse av våra tjänster gör vi vid en intresseavvägning bedömningen att det berättigade intresset att förse dig med information och marknadsföring väger tyngre än skyddet för den registrerades uppgifter i form av cookies. I denna intresseavvägning vägs in att du frivilligt anmält dig och visat intresse för våra tjänster. I sammanhanget uppmärksammar även Ganso att verksamheten i huvudsak vänder sig till näringsidkare och inte till privatpersoner.

Dina rättigheter

Du har rätt att gratis begära tillgång till dina lagrade personuppgifter. Begäran ska ske skriftligen och skickas till Ganso, Hägges Udde 3, 447 91 Vårgårda. Om du begär tillgång vid upprepade tillfällen har Ganso rätt att ta ut en skälig avgift för att administrera din begäran. Vill du ha ut dina personuppgifter och information i elektroniskt format gör vi vårt bästa för att matcha din förfrågan – vi kan dock behöva verifiera din identitet innan utskick av uppgifter sker.

Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter samt begära en överföring av dina uppgifter (dataportabilitet).

Du har vidare rätt att till Ganso begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och även rätt att begära radering av dina uppgifter.

Mottagare av dina personuppgifter

Ganso är ensam mottagare av dina personuppgifter och ingen information lämnas vidare till tredje part.

Överföringar till tredje land eller tredje part

Ganso behandling av dina personuppgifter sker i huvudsak inom EU/EES. I de fall delar av dina personuppgifter lämnar EU/EES kommer Ganso alltid säkra hanteringen via specifika dataskyddsavtal och/eller personuppgiftsbiträdesavtal med sådana aktörer. Dataskyddsavtal och/eller personuppgiftsbiträdesavtal för dessa fall kommer när det är tillämpligt beakta beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå för personuppgiftsbehandling utanför EU/EES-området och i sådana fall . Du kan höra av dig till support@karljesper.com vid frågor om överföringen eller för att ta del av kopia av vidtagna skyddsåtgärder.

Automatiserade beslut och profilering

Ganso använder inte någon form av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

Lagringstid

Ganso lagrar dina uppgifter i ett (1) år räknat från din sista kontakt med oss. Lagringstiden baseras på en intresseavvägning där Ganso har ett berättigat intresse av marknadsföring. Ganso gör bedömningen att den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter inte väger tyngre än detta intresse. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst motsäga dig sådan behandling. Det gör du enklast via att följa länken i e-postutskicket eller kontakta oss genom support@karljesper.com. Om du motsäger dig sådan behandling så kommer vi omedelbart att upphöra med behandling för marknadsföringsändamål.

Klagomål

Du har alltid rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se) gällande Ganso hantering av dina personuppgifter.

Uppdateringar av personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att ändra denna personuppgiftspolicy. Detta gör vi för att kunna anpassa policyn efter ändringar i tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftspolicyn är senast uppdaterad (2019-03-21)


Copyright 2019 - Ganso - All Rights Reserved